اویل سپراتور

کلیه اویل سپراتور ها به سفارش این شرکت و با برند تاپ کار تولید شده و از نظر کیفیت از بهترین متریال استفاده گردیده است.

Figure number
Volume (L)Dimensions (mm)Connection (inch)MODEL
EDBA
Figure 11.28_φ 80352605/8"TK/SLA-S05
1.5_φ 80353103/4"TK/SLA-S06
1.39_φ 102522541/2"TK/SLA-204
1.39_φ 102542155/8"TK/SLA-205S
1.9_φ 102522945/8"TK/SLA-205
3.5_φ 140753163/4"TK/SLA-206
3.5_φ 140802607/8"TK/SLA-207S
4.36_φ 140753567/8"TK/SLA-207
7.4_φ 159854501 1/8"TK/SLA-211 (208)
9.9_φ 159855741 3/8"TK/SLA-213 (209)
10.9_φ 159856241 5/8"TK/SLA-215 (210)
Figure 224.2φ 320φ 2731305682 1/8"TK/SLA-221
31φ 320φ 2731307002 5/8"TK/SLA-225
44φ 320φ 3251507293 1/8"TK/SLA-231
80φ 450φ 4502206974 1/4"TK/SLA-234
162φ 250φ 10010295125 1/4x4.5TK/SLA-242
15φ 80φ 2192054202 1/8"TK/SLA-16218
18φ 107φ 2192055482 1/8"TK/SLA-19218
21φ 250φ 2731304602 1/8"TK/SLA-22218
35φ 167φ 3252055492 5/8"TK/SLA-36258
56φ 179φ 4022055493 1/8"TK/SLA-57318
70φ 230φ 4502055493 5/8"TK/SLA-70358
80φ 78φ 4502056104 1/2"TK/SLA-80412
93φ 85φ 4502057105 1/4"TK/SLA-95514