کاندنسینگ یونیت هوایی بیتزر

دستگاه های میعان کننده قدرتمند و فشرده با کمپرسور های پیستونی تسمه ای جهانی هستند. گیرندگان مایعات و اجزایی مثل اویل سپراتور ها در قسمت توزیع شامل میشوند.