لرزه گیر

کلیه لرزه گیرها به سفارش این شرکت و با برند تاپ کار تولید شده و از نظر کیفیت از بهترین متریال استفاده گردیده است.

BURST PRESSURE (psiG)MAX WORKING PRESSURE (psiG)DIMENSION (inch)ID (inch)MODEL NO
CBA
25005008-1/160.513/41/4TK-013
25005008-1/20.513/43/8TK-038
250050090.513/41.2TK-050
25005009-3/40.597/85/8TK-063
250050010-1/20.631-1/83/4TK-075
2500500120.671-1/47/8TK-087
2500500130.791-1/21-1/8TK-100
250050015-1/20.791-9/161-3/8TK-125
2500500170.8721-5/8TK-150
195039020-1/212-3/82-1/8TK-200
170034024-1/4132-5/8TK-250
15003002713-5/163-1/8TK-300
5251753314-5/164-1/8TK-400