مایه شکن+مبدل

کلیه مایع شکن و مبدل ها به سفارش این شرکت و با برند تاپ کار تولید شده و از نظر کیفیت از بهترین متریال استفاده گردیده است.

Refrigerant VolumeNominal Capacity (kw)Dimensions (mm)Connection (ODF)MODEL
R404AR134AR134A
(L)5°c-18°c5°c-18°c5°c-18°cD2D1DH1HDischarge LineSuction Line
1.54.52.84.32.77.13.32.362.094.021.188.823/81/2TK/HSA-2404
1.86.94.26.1410.64.82.362.094.021.1810.393/85/8TK/HSA-2405
3.89.16.18.1614.26.22.723.155.511.310.631/23/4TK/HSA-2406
4.316.28147.825.611.72.723.155.511.512.61/27/8TK/HSA-2407
7.326.712.525.41241.618.83.743.236.51.7715.755/81-1/8TK/HSA-2411
9.742.81737.616.566.129.83.153.236.52.1720.873/41-3/8TK/HSA-2413
10.553.12250.82179.341.13.193.236.52.1722.837/81-5/8TK/HSA-2415
10.575.42571.82392.249.5?3.158.621.9316.937/82-1/8TK/HSA-2417