پوسته کُر و پوسته ساکشن

کلیه پوسته کر و پوسته ساکشن ها به سفارش این شرکت و با برند تاپ کار تولید شده و از نظر کیفیت از بهترین متریال استفاده گردیده است.

Dimensions (mm)
Desiccant VolumeCore QtyConnection (ODF)Description
EDCBA(mm)(inch)
H48 Filter Drier Shells/Single 1 H48
15011480142.5233481165/8TK/STAS-485T
15011490153.5244227/8TK-STAS-487T
15011492154.5245281 1/8TK/STAS-489T
15011492152.5243351 3/8TK/STAS-4411T
15011492164245421 5/8TK-STAS-4813T
150114102165.1250351 3/8TK/STAS-4811SV
150114102160.5251421 5/8TK-STAS-4813SV*
150114100160.5251542 1/8TK/STAS-4817
150114116156.5270672 5/8TK-STAS-4821T
150114116152.5266763TK/STAS-4824T
150114116151.5266803 1/8TK-STAS-4825T
150114116159.5273893 1/2TK/STAS-4828T
H48 Filter Drier Shells/Double 2 H48
15011490298.5389962227/8TK/STAS-967T
15011492299.5390281 1/8TK-STAS-969T
15011492297.5388351 3/8TK/STAS-9611T
15011492299.5390421 5/8TK-STAS-9613T
150114100305.5396542 1/8TK/STAS-9617T
150114115.82 395.224542 1/8TK-STAS-9617SV*
150114116301.5415672 5/8TK/STAS-9621T
150114116297.5411763TK-STAS-9624T
150114116320.8411803 1/8TK/STAS-9625ST
H48 Filter Drier Shells/Triple 3 H48
15011492435.55261443281 1/8TK/STAS-1449T
15011492433.5524351 3/8TK-STAS-14411T
15011492435.5526421 5/8TK/STAS-14413T
150114100441.5532542 1/8TK-STAS-14417T
150114116437.5551672 5/8TK/STAS-14421T
150114116433.5547763TK-STAS-14424T
150114116431.5547803 1/8TK/STAS-14425T
H48 Filter Drier Shells/Quadruple 4 H48
15011492584.56751924351 3/8TK/STAS-19211T
15011492586.5677421 5/8TK-STAS-19213T
150114100592.5683542 1/8TK/STAS-19217T
150114116588.5702672 5/8TK-STAS-19221T
150114116584.5698763TK/STAS-19224T
150114116582.5698803 1/8TK-STAS-19225T
15011493.73152.4673.1 7/8*5/8TK/STAS-1927/5T